Privacyverklaring ABB

Het Agentschap Binnenlands bestuur respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en
gegevensbescherming van:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
België

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van het Agentschap Binnenlands Bestuur door te mailen naar abb.veiligheid@kb.vlaanderen.be. In het Engels is dat de Data Protection Officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze taken of als u contact met ons opneemt in het kader van deze uitvoering. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om u diensten te verlenen die u bij ons online aanvraagt, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op een nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan een evenement of wanneer u een contactformulier invult.

Meer informatie over onze bevoegdheden vindt u op onze website binnenland.vlaanderen.be.

Daarnaast kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een sociale media analyse.  Het Agentschap Binnenlands Bestuur doet dit om mogelijke vragen, opmerkingen of informatie die binnen komt via sociale media, beter te monitoren en te beheren.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens (naam en voornaam), zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Opsomming categorieën persoonsgegevens per dienst/taak

DIENST/TAAK GRONDSLAG + HYPERLINK SOORTEN GEGEVENS
Verzenden nieuwsbrieven Toestemming
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele persoonsgegevens 
Organisatie evenementen Toestemming
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele persoonsgegevens
 • Bevindingen evenement
 • Foto’s

Verwerken contactformulier

Toestemming
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Persoonlijke motivatie voor contact
 • Professionele persoonsgegevens
Aanmaak en beheer login en paswoord voor bepaalde websites

Taak van algemeen belang

Besluit van 28 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele persoonsgegevens
Sociale media analyse

Taak van algemeen belang

Besluit van 28 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke eigenschappen
 • Professionele persoonsgegevens
Organisatie Scriptieprijs Binnenlands Bestuur Guido Decoster Toestemming
 • Identificatie gegevens
 • Contactgegevens
 • Opleidingsgegevens

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u op in een online formulier of in documenten die u bij een online formulier moet voegen.

We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Besluit van 28 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap.

We baseren de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het leveren van online diensten (verzenden nieuwsbrieven, organisatie van evenementen en behandelen van contactformulieren) op uw toestemming.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

We bewaren uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven zolang u bent ingeschreven op deze nieuwsbrief. Bij de organisatie van evenementen bewaren we uw persoonsgegevens zolang het nodig is om u uit te nodigen voor andere evenementen binnen hetzelfde interessegebied.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden in principe intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Met volgende categorieën van ontvangers werken we samen: website-leverancier, online media monitoring tool, … Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

In principe geven we uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

We doen dat wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.  Zo maken we o.a. voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruik van een cloudserviceprovider, namelijk een mailingdienst gelegen buiten de Europese Unie. Deze is opgenomen op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield. Daarnaast doen we doen beroep op Google Analytics, hierbij worden analysecookies verzameld.

Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via abb.veiligheid@kb.vlaanderen.be.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via abb.veiligheid@kb.vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

U kunt ook terecht bij de FG als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via abb.veiligheid@kb.vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.